سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرهاد خرمالی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

حضـور گــچ باعــث بــروز اخـتلالات متعــدد در خصوصــیات فیزیکــی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک ها می گردد (۱) عـدم ایجـاد سـاختمان خاک، نداشتن خاصیت خمیرایی و پیوستگی در خاک های با بـیش از %۲۵ گچ، عدم تعادل و یا بی نظمی در جذب آب به وسـیله گیـاه و یـا سیمانی شدن گچ در منطقه ریشه از جمله معضلات این خاک ها اسـت (.۲) از آنجا که این خصوصیات وابسته به تخ لخل، مقدار گچ و فابریک گچ می باشد، مطالعه عوامل مذکور در خـاک هـای گچـی از اهمیـت خاصی برخوردار اسـت . در ایـن مطالعـه دو روش مـورد اسـتفاده قـرار گرفت : .۱ روش میکرومورفولوژیک و کاربرد آنالیز تصـویر در تخمـین مقدار گچ و تخلخل خاک هـای گچـی و .۲ روش فیزیکـی و معمـول اندازه گیری مقدار گچ و تخلخل . در نهایت قابلیت روش اول از طریـق
مقایسه آن با روش فیزیکی مورد ارزیابی قرار گرفت .