سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید توکلی – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
عبدالحسین امینی – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
قدرت الله حق پرست – مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

زون بندی سازندهای مستعد مخزن در میادین نفتی از مهمترین کارهای پژوهشگران نفت می باشد. درحال حاضر از پارامترهای متعددی چون مشخصات سنگ شناسی قابل درک از توصیف مغزه ها و مطالعه مقاطع نازک، عوارض دیاژنتیک، اطلاعات به دست آمده از الگوها و نتایج حاصل از بررسیهای محیطی و سکانس استراتیگرافی برای این منظور استفاده می شود. به دلیل عدم امکاندسترسی به مغزه و داده های لرزه ای در بسیاری از چاهها و کیفیت ضعیف مقاطع نازک تهیه شده از خرده های حفاری (Cuttings) در بسیاری از موارد این مهم تنها با تکیه بر اطلاعات به دست امده از لاگها صورت می گیرد. در این مطالعه ضمن برنامه نویسی الگوریتم جدیدی از این فرایند با استفاده از نرم افزار «مت لب» (MATLAB) نسبت به تعیین رخساره های الکتریکی (Electrofacies) از روی داد ه های لاگ موجود از سازند آسماری در میادین مارون، اقدام گردیده است. به دلیل وجود مغزه و مقاطع نازک از بخشهای مختلف سازند مورد مطالعه، ضمن انطباق رخساره های الکتریکی تعیین شده از روی داده های لاگ با انواع توصیف شده از مطالعه مغزه ها و مقاطع نازک، ضریب اطمینان این روش در زون بندی سازند آسماری مورد ارزیابی قرار گرفته است.