سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حیدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حجت ا… رنجبر – دانشیار ، گروه مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا جواهری نیستانک – دانشجوی کارشناسی ارشد ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
امین روشندل کاهو – دانشجوی کارشناسی ارشد ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

کاربرد آنالیز روند به صورت گسترده ای توسط محققین از جمله Davise (1986) تشریح شده است. تحلیل روند سطحی نوع خاصی از رگرسیون چندگانه است که در آن متغیرهای مستقل ، مختصات نقاط در محورهای مختصات و متغیر وابسته می تواند عیار، ضخامت و یا هر متغیر مطلوب دیگری باشد . در این روش کلیه آنومالیهای اتفاقی حذف شده و بهترین سطحی را که بتوان به کمک آن مقدار متغیر مورد نظر را در هر مختصاتی تخمین زد بدست می آوریم . در مقاله حاضر این آنالیز برای داده های ژئوشیمی منطقه دره زار که شامل داده های حاصل از آنالیز دو عنصر مس و مولیبدن می باشد مورد بررسی قرار گرفته است و از این طریق مناطق بی هنجار ژئوشیمیایی تعیین شده است .