سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا حیدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حجت ا… رنجبر – دانشیار ، گروه مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین روشندل کاهو – دانشجوی کارشناسی ارشد ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
علیرضا جواهری نیستانک – دانشجوی کارشناسی ارشد ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

تحلیل روند سطحی نوع خاصی از رگرسیون چندگانه است که در آن متغیرهای مستقل ، مختصات نقاط در محورهای مختصات و متغیر وابسته می تواند عیار، ضخامت و یا هر متغیر مطلوب دیگری باشد . در این روش کلیه آنومالیهای اتفاقی حذف شده و بهترین سطحی را که بتوان به کمک آن مقدار متغیر مورد نظر را در هر مختصاتی تخمین زد بدست می آوریم . در مقاله حاضر این آنالیز برای داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه سرچشمه که شامل شدت میدان مغناطیسی زمین ، مقاومت ویژه در فرکانس ۴۶۰۰ هرتز و شمارش پتاسیم با استفاده از آشکارسازهای رادیو اکتیو ، مورد بررسی قرار گرفته است و از این طریق به روند این سه فاکتور و ارتباط بین آنها در منطقه سرچشمه پی برده شده است، که روند شدت میدان مغناطیسی و مقاومت ویژه در فرکانس ۴۶۰۰ هرتز
عکس روند شمارش پتاسیم می باشد.