سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین وهابی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران و گروه پژوهشی بهره بردا
بابک نجار اعرابی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران
کارولوکس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران
پویا انصاری مهر – گروه پژوهشی بهره برداری شبکه – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

مدیریت تولید و توزیع انرژی الکتریکی براساس تطبیق عرضه بر تقاضا، اق دام به برنامه ریزی بهره برداری مـی نمایـد . بنـابراین پیش بینی بار ( تقاضا ) از اهمیت ویژه ای برخ وردار است و بایـد تا حد امکان دقیق باشد . خطای پیش بینی بـه روش و کیفیـت داده های بکار رفتـه بسـتگی دارد . اشـکالات ثبـت و اتفاقـات ناخواسته بر کیفیت داده های بار تاثیر می گذارنـد . شناسـایی و تصحیح داده های نامناسب بار مـی توانـد چـون فیلتـر ورودی پیش از شروع پیش بینی بار عمل کند . در این مقاله، روشی براساس آنالیز طیف تکین (SSA) 1 بـرای شناسایی و تصحیح داده های نامناسب بار ارایـه شـده و بـرایداده های برق تهران با روش مبتنی بر مانده هنجارشـ ده (NR)مقایسه شده است . روش SSA بـه ویـژه در روزهـای خـاص تعطیل و ساعات پیک عملکرد بهتری دارد .