سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ثمینه افشین – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
محمدحسین آدابی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین

چکیده:

برش مورد مطالعه در َ۶۱ °۴۷ طول شرقی و َ۱۱ °۳۴ عرض شمالی در مجاورت روستای جیران بولاغ، واقع در جنوب شرقی کرمانشاه قرار گرفته است. سازند سروک در این برش با ضخامت ٣١٢ متر و در یال شمال شرقی تاقدیس سفید کوه رخنمون دارد. مرز پایینی آن با سازند پابده بوده که به همراه بخشهای پایینی سازند سروک پوشیده شدهاست. مرز بالایی آن با سازند ایلام در برخی قسمتها پوشیده و بصورت یک ناپیوستگی هم شیب است. مطالعات پتروگرافی حاکی از آن است که رخسارههای سازند سروک در کمربندهای رخسارهای لاگون _ حاشیه لاگون _ ریف / جلوی ریف ودریای باز قرار گرفتهاند. هفده میکروفاسیس در سازند سروک شناسایی گردیده است. محیط رسوبی نهشته های این سازند یک شلف حاشیه دار(rimmed shelf) بوده است.
توزیع عناصر اصلی و فرعی در رسوبات کربناته این سازند نشان دهنده تاثیر فرایند دیاژنز متائوریکی در یک سیستم دیاژنز بسته(closed )میباشد. بر مبنای مطالعات ژئوشیمیایی عنصری و ایزوتوپی، سازند مورد نظر بامینرالوژی اولیه مخلوط آراگونیت و کلسیت را میتوان با آهکهای آراگونیتی و کلسیتی سازند مزدوران و کربناتهای آبهای سرد پرمین تاسمانیا مقایسه نمود. در کنار مطالعات عنصری، مطالعه ایزوتوپهای پایدار اکسیژن و کربن نیز نتایج خوبی را در تشخیص دقیق مرز رسوبات کربناته سازندهای سروک و ایلام ارائه کرده است. دمای محیط رسوبی در منطقه مورد مطالعه بر اساس سنگین ترین ایزوتوپ اکسیژن ١٨ و بر اساس معادله وفر و برگر ( ١٩٩١ ) در حدود ٢٢ درجه سانتی گراد اندازه گیری گردید.