سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین کدخدایی –

چکیده:

در سرمایه گذاریهای خطرپذیر ریسک به عنوان یکی از عناصر اصلی مطرح است و علت اجتناب بسیاری از سرمایه گذاران از مبادرت به این نوع سرمایه گذاریها در همین نکته نهفته است . بیمه ها و بازار های تأمین اطمینان که ابزارهای مقابله با ریسک در آنها ارائه می شود کار را برای سرمایه گذار آسان می کنند در واقع بازار مالی و در تکامل خاص ابزارهای مهندسی مالی به گسترش سرمایه گذاریهای خطرپذیر کمک می کنند و راه حل در توسعه بازار مالی است . توسعه بازار مالی از طرق مختلف امکان پذیر است، افزایش ابزارهای مورد استفاده، مؤسسات فعّال و مقررّات و بازارهای زیر مجموعه ابعاد مختلف این گسترش را تشکیل می دهند . بدون توسعه ابزارها که عملاً کالاها و محصولات خدماتی بازار مالی محسوب می شوند گسترش سایر بخش های بازار با دشواری صو رت می گیرد و به مثابه ایجاد بنگاه های جدید ب دون طراحی و بهره برداری محصولات جدید است . ابزارهای مالی در دهه های اخیر حجم و فعالیت بازارهای مالی را در ابعادغیرقابل تصوّر قرار داده اند بطوریکه استفاده از برخی ابزارهای مشتقّه و جدید در بازارهای پیشرفته بخش عم دۀ معاملات را تحت الشعاع قرار داده و بازار اوراق اصلی در ظرفیت بسیار کمتر به فعالیت ادامه می دهد .