سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد فروغی – عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

بررسیها نشان میدهد که متأسفانه در ساخت بناها در کشور، سهل انگار یهای زیادی صورت می گرفته و میگیرد؛ و در نتیجه عموم ساختما نهای موجود، در مقابل زلزله ایمن نیستند. این موضوع خصوصاً در ساختما نهای با مصالح بنائی غیر مسلح بیشتر جلب توجه میکند. در عموم این ساختمان ها، ضوابط مهم آئی ننامة ۲۸۰۰ موردبی توجهی کامل قرار گرفته است. از آنجا که هزینة تخریب و بازسازی ساختمان بسیار زیاد است، بحث مقاوم سازی لرزه ای برای نجات اینگونه بناها، امری حیاتی تلقی میگردد. این در حالیست که استحکام بخشی این ساختما نها نیز از مشکلات و پیچیدگی های خاصی برخوردار است. در این مقاله نگارنده بر آن است که به نمون ههایی از کاربرد اتصالات خورجینی در بهبود رفتار لرزه ای ساختمان های موجود که در عمل توسط وی مورد استفاده قرار گرفته است، بپردازد.