سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم خواجه ای – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
رضا سکوتی اسکوئی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

در طرح های مدیریت زیست محیطی حوزه های آبخیز برای استفاده مناسب از اراضی باید به گونه ای عمل شود تا ضمن لحاظ کردن عوامل محیط زیست نظیر خاک، درآمد مناسب نیز برای ساکنین کسب کند و این کاربری به سوی یک تعادل زیست محیطی پایدار سوق داده می شود . از این لحاظ، بی تردید برنامه ریزی صحیح در امر بهره برداری از اراضی علاوه بر کند ساختن و نهایتاً متوقف کردن روند فزاینده تخریب اراضی می تواند موجب افزایش درآمد ساکنین منطقه گردد . چرا که در برنامه ریزی استفاده از اراضی بهره برداری های موقت پرهیز شده و به انواع بهره برداری های پایدار براساس توانایی های بالقوه و بالفعل ارضی توجه می شود به طوری که با اجرای آنها علاوه بر کسب درآمد بیشتر، محیط زیست نیز دستخوش تخریب نخواهد شد . با در نظر گرفتن مسائل فوق منابع و تناسب اراضی منطقه فیشل به منظور شناخت خصوصیات خاک ها، تعیین استعداد و قابلیت آنها جهت استفاده های بهتر از منابع اراضی با تأکید بر مسائل حفاظتی خاک ارزیابی شده است تا کلیه محدودیت های اساسی موجود و عواملی که باعث تخریب خاک و در نتیجه از دست رفتن منابع طبیعی می شود مشخص می گردد . براساس نتایج به دست آمده در منطقه حوزه آبخیز سد فیشل واقع در شهرستان ماکو از ا ستان آذربایجان غربی، مجموعاً ۴ تیپ اراضی، ۶ واحد و ۷ اجزاء واحد اراضی شناسایی شده است که قابلیت آنها برای کاربری های مختلف زراعی و مرتعی تعیین شد .