سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۲۳
نویسنده(ها):
احسان حاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، گروه حسابداری، اهواز، ایران
یزدان کهریزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان ،گروه حسابداری، مسجد سلیمان ایران
سروش شانکی – مرکز آموزش عالی علمی کاربردی، واحد امور صنفی اهواز

چکیده:
در محیط رقابتی امروز که دوام و بقای سازمان ها به کیفیت تصمیمات مشتریان و ذینفعان بستگی دارد، ارزیابی عملکرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمانها خواهد داشت. باتوجه به نقش کلیدی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان مالی واقتصادی در هرجامعه، ارزیابی عملکرد در این نهاد مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است. دراین مقاله، برای ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری ایران (بانک کارآفرین) از مدل ارزیابی متوازن استفاده شد. برای این منظور شاخص های کلیدی عملکرد با توجه به تحقیقات صورت گرفته در گذشته انتخاب شدند. سپس به منظور کشف روابط علت و معلولی بین جنبه ها و شاخص های کلیدی عملکرد از روش DEMATEL استفاده شد. تجزیه و تحلیل نتایج روش DEMATEL نشان می دهد که جنبه فرآیندهای داخلی مهمترین جنبه ارزیابی متوازن بانک می باشد و شاخص های درآمد عملیاتی (F1)، هزینه های I1)IT)؛ نرخ توسعه بانکداری الکترونیکی (I3) و رضایت شغلی کارکنان (L1) به عنوان مهمترین شاخص های بانک شناسایی گردیدند. همچنین به منظور طراحی نقشه استراتژیک بانک از نتایج DEMATEL استفاده گردید.