سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا سعادتمند – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مهرداد محلوجی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مجتبی یحیی آبادی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

مطالعات ارزیا بی کیفی تناسب اراضی به منظور بررسی عملکرد زمین با توجه به شرایط زراعی انجام می شود. غالبا در ارزیا بی اراضی دوجنبه مهم یکی زمین (خاک , پستی و بلندی واقلیم)، دیگر جنبه اجتماعی– اقتصاد ی مورد بررسی قرار می گیرند. دراین طرح ٢٠ هزار هکتار اراضی منطقه چادگان به مقیاس ۵۰۰۰۰:۱ پس از بررسی های دقیق نقشه های خاک، نوع محدودی تهای آن ها تعیین گردید و اراضی دشت چادگان که یکی از مناطق فریدن می باشد، جهت ارزیابی کیفی تناسب اراضی بر ای محصول گندم آبی انتخاب شد . دراین تحقیقازروش پارامتریک (ریشه دوم ) جهت تناسب اراضی خاک ها استفاده بعمل آمد .دراین کلاس تناسب زمین کشت گندم رایج در منطقه S3 (تناسب بحرانی) بدست آمد . از نظر درجه تناسب اراضی روش پارامتریک، کشت گندم درجه ٤٠ تا ٦٠ را به خود اختصاص می دهد. قابل ذ کر است که درجه صفر بسیار نامناسب و ١٠٠ کاملا مناسبجهت کشت می باشد. این نتیجه نشان می دهد که نبایستی زمین های کشاورزی منطقه مذکور (ازنظر زراعی و اقتصادی) به کشت گندم اختصاص یافته و حتی الامکان به جو و سیب زمینی اختصاص داده شود. کلاس شاخص اراضی جهت کشت گندم براساس روش پارامتریک ٢٥ تا ٥٠ بدست آمد و کلاس شاخص صفر و ١٠٠ به ترتیبکاملا نامناسب تا مناسب درجه بندی می گردد.