سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

احمد ارژمند –

چکیده:

مقاله حاضر گزارش تحقیقی است که با هدف کلی تطبیق دادن یافته های مدیریت جدیددرحوزه تولید محصول وخدمات آزاد رقابتی، به حوزه تولید خدمات انحصاری دولتی ، به منظور افزایش بهره وری آن صورت گرفته است . سازمانی که مورد بررسی قرار گرفته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. سال آینده برنامه چهارم توسعه به اجرا درمی آید . با توجه به اهمیت نقش پژوهش در توسعه پایدار کشور، با مرور بر تبصره های لایحه برنامه به قصد اسخر اج مواد و عباراتی که تعیین کننده خط مشی تحول کیفی در امر پژوهش در کشور است، جدول ۱ را تنظیم کرده ایم . بنابر مفاد این مواد نظام برنامه ریزی کشور به سمتی جهت گرفته است که تخصیص منابع به بخش پژوهش متناسب با ارزیابی و ارزشگذاری دقیق نتایج و تأثیر مشخص محصولا ت پژوهش در ارزش افزوده باشد و این مستلزم به کارگیری روشهای کنترل کیفیت در سیستمهای خدمات پژوهشی است