سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن پارسا مقدم – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی – مهندسی
مهدی اقبال – دانشگاه هیروشیما – ژاپن دانشکده مهندسی

چکیده:

پیشنیاز هر گونه برنامه ریـزی در خصـوص مـدیریت مصـرف انرژی الکتریکی، مطالعات امکان سنجی و سنجش پتانس یل های صــرفه جــویی در حــوزه مــورد مطالعــه مــی باشــد . یکــی از ویژگیهای مهم چنین مطالعـاتی فراگیـر بـودن آن مـی باشـد، مضــافاً اینکــه بــرای ســنجش پتانســیل هــای قابــل حصــول صرفه جویی از شاخصهای مناسب نیز باید بهـره بـرد . در ایـن مقاله نتایج حاصـله از پـروژه تحقیقـاتی امکـان سـنجی میـزان صرفه جویی انرژی الکتریکی به ترتیب الویت در کارخانجـات صنعتی حوزه شرکت توزیع نیروی برق جنـوب شـرق تهـران ارائه شده است . به منظور تعمیم راهکارهای مدیریت مصـرف در گروههای مختلف صنایع که فرآیندهای مشابهی دارند، این مطالعه بر اساس طبقه بندی صنایع تحـت پوشـش، مطـابق بـا استاندارد بین المللی طبقه بندی صنایع ) ) ISIC 1 صورت گرفتـه است . در این تحقیق با استفاده از شاخص های متعـدد، میـزان پتانسیل صرفه جویی انـرژی الکتریکـی صـنایع در گروههـای مختلف ISIC و نیز گروههای مختلف دیماندی، مورد بررسی قرار گرفته است