سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیده ثریا جعفری کلاریجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
زهراسادادت (سعیده) زرآبادی – استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده:
شهرپایدار شهری است که فرآیندهای استفاده مجدد از منابع، بازیافت، کاهش مصرف و بازتولید در مدیریت و برنامه ریزی بخشهای مختلف آن لحاظ شود و طراحی شهری پایدار، دستکاری ماهرانه ویژگی های مکان به گونه ای است که محیط زیست و بسترفیزیکی متناسب با عملکرد و فعالیت ها باشد و به ارتقاء کیفیت زندگی در همه ی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطیبیانجامد. امروزه همگام با پیشرفت فناوری، تعادل مابین انسان وطبیعت دچار اختلال گردیده است و طبیعت در شهرها و فضای سبزشهری به طور خاص تخریب گردیده است. لذا طراحی شهری با توجه به اصول اکولوژیک یکی از مناسبترین شیوه ها در جهتدستیابی به توسعهی پایدار شهری می باشد. در این تحقیق پس از مروری بر نظریه اندیشمندان شاخص های طراحی اکولوژیک درابعاد چهارگانه عملکرد،کالبد، اکوسیستم و معنی اخذ گردید و مبتنی بر شاخص ها راهنمای مداخله طراحی سبزراه ها تدوین گردیدو به منظور ارتقاء کیفیت طراحی شهری و به طور خاص طراحی سبزراهها در رودخانه محمودآباد به کاربرد اصول مطرح شده با استفاده از روش دسته بندی دادهها، تجزیه و تحلیل با نرم افزار SPSS و در نهایت سنجش وضعیت بر طبق تکنیک SWOT پرداخته شد و نتایج حاصل از بررسی نشان داد تعیین توان طبیعی محدوده و شناسایی الگوهای ساختاری آن ضرورت داشته و طراحی شهری مبتنی بر الگوهای اکولوژیک توصیه میشود و چنین شیوه ای عملکرد اکولوژیک شهر را نیز تأمین می نماید.