مقاله کاربرد اصول مراقبت پرستاري مبتني بر شواهد در بي اختياري ادراري زنان سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پرستاري و مامايي از صفحه ۴ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد اصول مراقبت پرستاري مبتني بر شواهد در بي اختياري ادراري زنان سالمند
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاري مبتني بر شواهد
مقاله بي اختياري ادراري
مقاله زنان
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدرسولي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: حاج ابراهيمي سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: پرون كبري
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه عملکرد مبتني بر شواهد، جايگاه مهمي را در امر درمان و مراقبت دارد. رشته پرستاري از اين امر مستثني نبوده و مطالعاتي هر چند معدود در اين زمينه انجام شده است. در اين مطالعه کاربرد اصول مراقبت پرستاري مبتني بر شواهد در زمينه بي اختياري ادراري افراد سالمند مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روشها: مطالعه حاضر يک مطالعه نيمه تجربي (قبل و بعد) مي-باشد. نمونه گيري به صورت آسان براي انتخاب ۳۰ نفر در گروه تجربي و کنترل استفاده و تخصيص نمونه ها به گروه هاي تجربي و کنترل نيز غير تصادفي مي باشد. مداخلات پرستاري بر اساس مروري بر متون انجام يافته در زمينه تمامي مطالعات مشابه در زمينه بي اختياري ادراري انتخاب گرديد که در گروه تجربي شامل تمرينات عضلات کف لگن، تمرينات مثانه و اصلاح سبک زندگي بوده و در گروه کنترل، دارو درماني روتين مورد استفاده قرار گرفته و وضعيت بي اختياري ادراري سه ماه بعد مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: در بررسي نمونه هاي مورد پژوهش از نظر تعداد دفعات نشت ادراري، ميزان نشت ادراري، ميزان تاثير بر کيفيت زندگي گروه هاي تجربي و کنترل قبل و بعد از مداخله تفاوت معني دار آماري مشاهده گرديد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که مراقبت پرستاري مبتني بر شواهد در زمينه بي اختياري ادراري سالمندان موثر است، بنابر اين ضروري به نظر مي رسد بر اساس نتايج اين مطالعه و مطالعات مشابه، راهنماي باليني کشوري در اين زمينه تدوين شود.