سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۴۲

نویسنده(ها):

رضا دهقان –
محمود غنی زاده –
شراره احقری –
وحیده قربانی –

چکیده:

همه دولتها میخواهند نشان دهند که برنامه ها و هزینه هایشان کیفیت زندگی عمومی را هم در کوتا همدت و هم در بلندمدت بهتر میکند. این امر شامل سطح اقتصادی در محیطهای کار و زندگی نیز می شو د. لیکن عملی شدن این آرزو مشکل است و نمی توان این رویکرد به واقع صحیح را به بیان و زبانی ساده مطرح کرد . مطالعه حاضر ارائه کننده ابتکارعملهای دولتها در اندازه گیری و گزارش دادن نتایج فعالیتهایشان در این زمینه است. در حال حاضر رویکردهای گوناگونی برای ترجمه اطلاعات کیفی به اولویتهای بودجه ای ( Budgetary Priorities) در سطح دولتها وجود دار د. این رویکردها تا زمان یکه موضوعی برای تغییر ناشی از ضرور تهای سیاسی (Political Imperatives) بوده است دربرگیرنده روشهای کیفی مبتنی بر معیار (Criteria based Qualitative Methodologies) یا رویکردهای کیفی مبتنی بر توصیف شاخصهای عملکرد Qualitative Methodologies based on Performance Indices Description است، اما فعالیتهای مورد انتظار و برون دادهای (outputs) مربوطه باید به دست آیند. مقاله حاضر به عنوان یک پژوهش کتابخانه ای و مشتمل بر ۵ بخش است که در آنها موضوع «کاربرد اطلاعات عملکردی ( Performance Information ) در فرایند بودجه ریزی دولتی (Public Budgeting) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان لازم به یادآوری است که هدف اختصاصی از این مطالعه مروری، بیان چگونگی به کارگیری اطلاعات مبتنی بر عملکرد در سطح دول تهای مختلف برای تصمیم گیری در زمینه اولویتهای سالانه بخشهای دولتی و برآوردهای بودجه ای مربوط به آنهاست.