مقاله کاربرد الگوريتم ژنتيکي در بهينه سازي سيستم تعليق غيرفعال خودرو در برابر اثر تحريک هاي اتفاقي جاده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: کاربرد الگوريتم ژنتيکي در بهينه سازي سيستم تعليق غيرفعال خودرو در برابر اثر تحريک هاي اتفاقي جاده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهينه سازي
مقاله سيستم تعليق خودرو
مقاله الگوريتم ژنتيکي
مقاله تحريک هاي اتفاقي جاده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيل باغميشه محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضربه هاي اتفاقي ناشي از ثابت نبودن سرعت و ناهمواريهاي جاده، خودرو را در معرض شتاب هاي قائمي قرار مي دهد که سبب ناراحتي و خستگي سرنشينان مي شود. با محدود سازي اين شتاب ها مي توان راحتي سفر با خودرو را بهبود داد. در اين مقاله نخست به منظور ارزيابي راحتي سفر با خودرو، پاسخ شتاب هاي قائم سرنشين در فرکانس هاي مختلف با استفاده از طيف چگالي قدرت مربوط به تحريک هاي اتفاقي جاده واقعي محاسبه شده و با مقادير مرزي مطلوب – که در استاندارد ISO 2631 تعريف شده – مقايسه مي شود. سپس براي حداقل سازي شتاب هاي قائم و با در نظر گرفتن مقادير مرزي مشخص شده در استاندارد، پارامترهاي سيستم تعليق (ضرايب فنرها و کمک فنرها) با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيکي تعيين مي شوند. براي حل اين مساله بهينه سازي غير خطي مقيد، محدوديت هاي فيزيکي نيز اعمال مي شوند. نتايج به دست آمده نشان دهنده کاهش شتاب هاي بدنه خودرو به ميزان قابل قبول و بهبود پاسخ ديناميکي خودرو از نظر راحتي سفر است. مقايسه نتايج به دست آمده از اين روش با نتايج حاصل از روش برنامه ريزي غيرخطي، نشان دهنده کارايي بالاتر الگوريتم ژنتيکي است.