سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد کلاهان – استادیار
محمد دوست پرست – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق روش جدیدی برای برنامه ریزی بهینه سیستمهای نگهداری و تعمی رات (نت) پیشگیرانه ، با لحاظ کردن محدودیتهای اینگونه سیستمها و با استفاده از یک تابع هدف چند منظور ه، طراحی و ارائه شده است . در مدل پیشنهادی، هدف تامین حداقل سطح قابلیت اطمینان سیستم در طی دوره برنامه ریزی، با توجه به منابع دردسترس و با حداقل مجموع هزینه ها ی ن ت، هزینه های مربوط به خرابیهای اتفاقی و هزینه ناشی از خواب سیستم میباشد. بمنظور افزایش سرعت محاسباتی، از الگوریتم تبرید تدریجی(Simulated Annealing) در حل مدل پیشنهادی استفاده
گردیده است . کارایی این روش ، در قالب حل مسئله برنامه بهینه نگهداری و تعمیرات برای سیستمی شامل ۱۰ ایستگاه (جزء) نشان داده شده است.