سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیشام بنکدار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه های دریایی، دانشگاه علم و صن
امیر اعتماد شهیدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

طراحی موجشکن سنگریزه ای یکی از مسائل مهم در مهندسی سواحل و سازه های دریایی میباشد. در این مقاله از مدل درختی M5 در پیشبینی عدد پایداری موج شکن سنگریزه ای استفاده شده است و عملکرد و توانایی مدل درختی در پیشبینی عدد پایداری با فرمول تجربیVan der Meer مقایسه شده است. جهت ایجاد مدل از ۵۷۹ داده آزمایشگاهی مقیاس کوچک و بزرگ Van der Meer استفاده شده است. با استفاده شاخص های آماری نشان داده شده است که تکنیک درخت تصمیم گیری دارای دقت بهتری در پیشبینی عدد پایداری موجشکن در مقایسه با فرمول تجربی Van der Meer می باشد.