سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین بزرگمهری – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدة مهندسی شیمی و نفت
جواد احسانی فرد – آران و بیدگل، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آران و بیدگل

چکیده:

از جمله روشهای کنتر ل غیرخطی، کنترل بر پایةالگوریتم لغزشی می باشد. کنترل لغزشی یک رهیافت قدرتمند در جهت کنترل سیست م های غیرخطی و غیر قطعی است. این کنترل یک روش کنترل مقاوم است و م ی تواند در حضور عدم قطعیت ها و اغتشاشهای سیستم به کاررود به شرطی که محدودة این عدم قطعی تها و اغتشاشها معلوم باش د. امروزه در کنترل سیستمهای غیرخطی، الگوریتمها و روشهای زیادی پیشنهاد شده است که هر یک دارای محدودیتها و ویژگ یهای مخصوص به خود است . این روشها عم دتاً مبتنی بر مدل فرآیند می باشند. اما یکی از نقاط ضعف موجو د در این روشها، وابستگی شدید این روشها به دقت مدل فرآیند است . روش کنترل لغزشی دارای این نقطه ضعف نیست و با وجود اینکه این الگوریتم نیز بر پایة مدل سیستم است، اما در صورت وجود خطا در مدل فرآیند، قادر است فرآیند را در محدودة وسیعی از نقاط عملیاتی کنتر ل نماید. در این مقاله، کاربرد الگوریتم لغزشی برای سیستم های چند ورود ی- چند خروجی درحالتیکه با عد م قطعیت است، مورد بحث قرار می گیرد. هدف از این مقاله کنترل غلظت و دما در ی کسیستم مورد بحث دارای مدل راکتور همزده که یک سیستم چند ورود ی- چند خروجی را تشکی لم یدهد، می باشد. شبیه سازی مدل رآکتور با استفاده از نرم افزارMatlabصورت گرف ت. نتایج نشان می دهد که این کنترل کننده حتی در حضور خطای مدلسازی دارایعملکرد خوبی است.