سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشکده عمران
آناهیتا کیانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشکده عمران
علی حقیقی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشکده عمران

چکیده:

یک مدل عددی غیرخطی برای نشت یابی در خطوط لوله براساس گذرایی با استفاده از روش مشخصه توسعه داده شده است . جریان گذرا بوسیله بستن شیر انتهایی تولید شده است و نوسانات فشار در موقعیت شیر نمونه برداری شدهاست . برای یافتن پارامترهای مجهول نشت در لوله ، تابع هدف با استفاده از معیار حداقل مربعات تفاوت بین ترازهای فشار محاسبه شده و مشاهده شده در مکان شیر تعریف شده است . پارامترهای نشت با استفاده از ابزار بهینه سازی الگوریتم ژنتیک تعیین شده است . و دو مثال عددی براساس روش حاضر بیان شده است و نتایج حاصل از آنها قابل قبول وکاربرد روش بیان شده عملی ، قابل اطمینان و آسان می باشد.