سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمد نورنگ – عضو هیات علمی و استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه امام حسین ( ع )
مظاهر عمرانی خو – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین ( ع )

چکیده:

الگوریتم های ژنتیک، روش هایی ابتکاری و تکنیک هایی برای بهینه سازی هستند که ریشه در تکامل طبیعی دارند . این الگوریتم هـا بـه طور وسیعی در تمام جنبه های زندگی بشر وارد شده اند و نتایج بسیار عالی آنها باعث شده است که روز بروز جنبه های بیـشتری از بکـارگیری این الگوریتم ها آشکار شود .
هدف ما در این تحقیق بکارگیری این الگوریتم، در موازنه زمان – هزینه پروژه های بزرگ ساخت و ساز می باشد . زمـانی کـه تعـدادی از فعالیت های پروژه می توانند به شیوه های متفاوتی و طبیعتاً با زمان و هزینه متفاوتی انجام شوند که این موجب مـی شـود کـه پـروژه نیـز بـا هزینه ها و زمان های مختلفی قابل اجرا باشد . الگوریتمی که در این تحقیق ارائه شده است می تواند پروژه های بزرگ را در زمان نسبتاً کمـی موازنه کند . پارامترهای الگوریتم بسته به تعداد فعالیت های پروژه فرق می کنند و الگوریتم می تواند بصورت موازی، بسته به ورودی ها و تعداد فعالیت ها، مسیرهای مختلفی را طی می کنند . این پارامترها به گونه ای تنظیم شده اند که بتواند چندین نوع مساله را از لحاظ حجم فعالیت هـا پوشش دهد . الگوریتم با مثالهای مختلفی مورد تست قرار گرفته است، که در اخرین بخش، یک نمونه از تست های این الگوریتم و تجزیـه و تحلیل نتایج آن نشان داده شده است