سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی منتظری – -دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و
آنا وفادار – دانشجو کارشناسی ارشد، آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل سیستم ها ،
سهیل جعفری – دانشجو دکتری، آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل سیستم ها،دانشگاه

چکیده:

در این مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه یابی طراحی پورت شیر کنترل الکتروهیدرولیک واحد کنترل سوخت موتور ارائه شده است. به این منظور ابتدا مدل ریاضی شیر کنترل الکتروهیدرولیک استخراج و سپس در جعبه ابزار MATLAB/SimHydraulic شبیه سازی شده است تا پارامترهای عملکردی شیر کنترل بر حسب جابجایی اسپول شیر کنترل جریان استخراج شود. سپس تاثیر تغییر در شکل و مساحت پورت بر عملکرد شیر کنترل سوخت مورد بررسی قرارگرفته است. مدل ریاضی شیر کنترل هیدرولیک یک مدل غیر خطی است و همچنین به علت گوناگونی شکل و اندازه پورت شیر، از الگوریتم ژنتیک به منظور بهینه سازی عملکرد شیر استفاده شده است.در این مرحله، پس از تعریف توابع هدف، شکل هندسی و اندازه بهینه پورت و همچنین مقادیر بهینه برای ثوابت فیزیکی شیرکنترل از قبیل پیش بار و ثابت فنر با استفاده از الگوریتم ژنتیک بدست آمده است.نتایج بدست آمده نشان دهنده بهبود عملکرد شیر کنترل در حضور پورت بهینه شده نسبت به حالت قبل می باشد.