سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش کنعانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمد بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشکده عمران ، دانشگاه ص
محمود برقعی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

عمق بحرانی یکی از مهمترین متغیرهای هیدرولیکی در تحلیل هیدرولیک جریان بخصوص در کانال های باز می باشد. در این تحقیق به ارائه روشی برای محاسبه عمق بحرانی درکانال های باز پرداخته می شود که این روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک می باشد. اصول کار تبدیل معادله عمق بحرانی به یک تابع هدف و سپس مینیمم سازی این تابع است. این روش فاقد محدودیت های موجود در روابط تجربی و نیمه تجربی بوده و برای بسیاری از مقاطع، اعم از منظم و نامنظم قابل استفاده است. نزدیکی نتایج بدست آمده از این روش با روابط صریح موید کارا بودن این روش می باشد.