مقاله کاربرد الگوي ANFIS در مقايسه با الگو اقتصادسنجي ARIMA در پيش بيني قيمت خرده فروشي محصولات کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: کاربرد الگوي ANFIS در مقايسه با الگو اقتصادسنجي ARIMA در پيش بيني قيمت خرده فروشي محصولات کشاورزي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگو استنتاجي – تطبيقي فازي – عصبي
مقاله الگوي خودبرازش ميانگين متحرک انباشته
مقاله پيش بيني
مقاله قيمت محصولات کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي فرد سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سالارپور ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي صابوني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه الگو جديد استنتاجي – تطبيقي فازي – عصبي (ANFIS) معرفي و کارايي آن در پيش بيني سه افق زماني ۱، ۲ و ۴ هفته آتي قيمت خرده فروشي برنج، گوشت مرغ و تخم مرغ با الگوي ARIMA به عنوان رايج ترين روش خطي پيش بيني اقتصاد سنجي- مقايسه شد. براي اين منظور از داده هاي هفته اي گردآوري شده از شرکت پشتيباني امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره 1/4/1387- 1/1/1381) و معيارهاي ارزيابي کارايي الگوها از جمله R^2،MAD  و RMSE استفاده شد. نتايج معيارهاي ارزيابي کارايي الگوها نشان داد که داده هاي پيش بيني شده  بخش آزمون ساختارهاي طراحي شده  الگوي ANFIS در مقايسه با داده هاي پيش بيني شده بخش خارج از نمونه الگوي  ARIMA از مطابقت بيش تري با داده هاي واقعي برخوردار بوده و در نتيجه الگوي غيرخطيANFIS  در پيش بيني قيمت خرده فروشي محصولات کشاورزي و افق هاي زماني مورد بررسي، کاراتر است.