سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی محمدی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از مهمترین وظایف مدیران در هر سازمانی آن است که بهبود مستمر را به عنوان یک اصل پذیرفته و آن را در ساززمان نهادینه سازد. این امر شرط بقا در بازار رقابتی است. نیل به این مهم از طریق مدیریت عملکرد محقق خواهد شد. به عبارتی دیگر اگر مدیریت بررسی منظم فعالیت ها و تجدید نظر مستمر در آنها را با هدف حذففعالیتهای فاقد ارزش افزوده و استفاده مفیدتر از منابع مد نظر داشته باشد بهتر می تواند سازمان را در محیطرقابتیرهبری و ادارهکند. اما همانند هر فعالیت دیگری انجام مدیریت عملکرد در شکل ایده آل آن نیاز به ابزارهایی دارد . از جمله این ابزارها، معیارهای کمی و کیفی است که می توان آن را از طریق الگوگیری استخراج کرد. از سوی دیگر راه های مخلتفی برای شناسایی الگوها وجود دارد اما یکی از عینی ترین روشها برای معرفی الگوها و واحدهای کارآمد، روش تحلیل پوششی داده ها است. در این مقاله با تلفیق دو رویکرد الگوگیری و تحلیل پوششی داده ها یک سیستم پشتیبان مناسب برای مدیریت عملکرد معرفی می شود.