سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد آشتیانی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت ایران
میربهادی قلی آریانژاد – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت ایران
بابک فرهنگ مقدم – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

بعد از ارائة فلسفة تئوری محدودیتها ۲ توسط گلدرات و اشاعة آن به برنامه ریزی تولید گلدرات در سـال ۱۹۹۷ بـا انتـشار رمـانCritical Chain ، تئوری محدودیتها را در محیط های پروژه ای معرفی کرد . روش زنجیرة بحرانی علی رغـم ایجـاد تحـول درکنترل پروژه بدلیل عدم استفاده از روابط ریاضی و استدلال های آماری دارای نقایصی است . که در نتیجه در مطالعات بعدی از توابع توزیع آماری مختلف برای مدلسازی زمان انجام فعالیتها ودر نهایت تعیین اندازة بافرها استفاده شد . در این مقاله با فرض اسـتفاده از تابع توزیع لگ نرمال روشی برای تعیین پارامترهای تابع توزیع و محاسبة انحراف معیار فعالیتها ارائه می شود .