مقاله کاربرد ايزوترم هاي جذب دو و سه پارامتري در جذب زيستي اورانيم توسط مخمر نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد ايزوترم هاي جذب دو و سه پارامتري در جذب زيستي اورانيم توسط مخمر نان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب زيستي اورانيم
مقاله مخمرنان
مقاله آلژينات کلسيم
مقاله کروم (VI)
مقاله مدل سازي
مقاله ايزوترم تعادلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشت كار عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظررحمتي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خداپناه نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق جذب زيستي اورانيم از محلول هاي آبي توسط مخمرنان و مخمرنان تثبيت شده بر پايه کلسيم آلژينات، در دماي ۳۰oC مورد مطالعه قرار گرفت و ايزوترم هاي تعادلي جذب دو پارامتري و سه پارامتري مدل سازي شدند. در ادامه، اثر حضور يون کروم (VI) بر ميزان جذب اورانيم توسط مخمرنان تثبيت شده بررسي شد. نتايج آزمايشگاهي نشان داد که pH بهينه براي جذب اورانيم توسط مخمرنان تثبيت شده و مخمرنان آزاد به ترتيب برابر ۵ و ۵٫۵ مي باشد. بررسي تاثير غلظت اوليه اورانيم بر ميزان جذب نشان داد که با افزايش غلظت اوليه اورانيم، ميزان جذب افزايش مي يابد و اين افزايش مي يابد و اين افزايش در غلظت هاي پايين تر، تا رسيدن به يک مقدار ثابت، شديدتر مي باشد. نتايج تجربي نشان داد که ميزان جذب اورانيم بر روي مخمرنان تثبيت شده به مراتب بيش تر از مخمرنان مي باشد. ميزان جذب براي مخمرنان تثبيت شده و مخمرنان آزاد در pH بهينه مربوط به هر کدام، طي زمان تماس ۲۴ ساعت و با مقدار زيست توده اي ۱g/l در غلظت هاي پايين، به ترتيب، حدود ۹۰ و ۵۰ درصد و در غلظت هاي بالا، به ترتيب، حدود ۸۰ و ۱۵ درصد به دست آمد. ايزوترم هاي جذب مورد مطالعه شامل ۲ مدل دوپارامتري لانگموير و فروندليش و مدل سه پارامتري ردليش – پترسون مي باشند. براي يافتن بهترين ايزوترم، از سه روش تحليل خطا براي بررسي نتايج تجربي استفاده شد. اين روش ها شامل ضريب همبستگي، خطاي ريشه ميانگين مربعي و آزمون مجذور کي مي باشد. تحليل خطاها نشان داد که مدل سه پارامتري بهتر مي تواند جذب زيستي اورانيم را در مقايسه با مدل هاي دوپارامتري برازش کند. هم چنين ميزان جذب بيشينه براي دو زيست توده مخمرنان تثبيت شده و مخمرنان آزاد، توسط ايزوترم لانگموير، به ترتيب، برابر ۵۹۲٫۸ و ۷۳ mg/g محاسبه شد.