سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

آتوسا یزدانی – دانشکده برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران
شهرام منتصرکوهساری – دانشکده برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران

چکیده:

ترانسفور ماتور جابجا کننده فاز در سیستم های قدرت برای تغییر سیلان توان به کار گرفته می شود . هدفی که در این مقاله مطرح شده است انتخاب محل نصب و تنظیم بهینه زاویه ترانسفور ماتور جابجا کننده فاز به منظور کاهش تلفات شبکه در حالت ماناست . ایده مطرح شده این است که در حالتی که سیلان توان شبکه امپدانسی به سیلان توان شبکه مقاومتی خالص همان شبکه نزدیک شود تلفات سیستم به مقدار حداقل آن نزدیک می شود . جهت بررسی صحت فرضیه در این مقاله نتایج حاصل از روش پیشنهادی با یکی از روش های معمول پخش بار بهینه ( با استفاده از ضرایب حساسیت ) مقایسه شده است و درستی عملکرد ودقت آن نشان داده شده است .