سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

غلام عباس کاظمی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شاهرود
حسین مهدی زاده – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شاهرود

چکیده:

حوضه آبریز باکینباه با ۸ کیلومتر مربع وسعت در شرق استرالیا قرار دارد و در معرض شورشودگی ثانویه خاک واقع شده است. آب زیرزمینی در این حوضه، شامل دو سفره آبدار کم عمق و عمیق است به منظور مطالعه آب های سطحی و زیر زمینی در این حوزه، نمونه هایی از آب های سطحی و زیرزمینی، باران، سنگ، خاک، و برگ درختان، تجزیه ایزوتوپی شدند. تجزیه ی ایزوتوپ های هیدروژن و اکسیژن برای نمونه های آب های سطحی، زیرزمینی، و باران و تجزیه ی ایزوتوپهای استرونیسم برای تمامی پارامترهای فوق صورت گرفت. نتایج مطالعات ایزوتوپهای هیدروژن و اکسیژن نشان داد که اثر شوری ناشی از تبخیر در آب های زیرزمینی حداقل است و همچنین فرآیند شور شدن آب های کم عمق، به سرعت صورت گرفته است. مطالعات ایزوتوپهای استرونسیم ثابت کرد که: ۱) جریان پایه رودخانه، از سفره آب زیرزمینی عمیق نشأت می گیرد؛ ۲)ارتباط هیدرولیکی بین سفره های کم عمق و عمیق حداقل است؛ ۳)منشأ کلسیم موجود در سفره آب کم عمق، شامل کلسیم موجود در بارندگی و کلسیم حاصل از حل شدن کانی های کربناتی خاک است؛ و۴)حل شدن کانی های کربناتی در آب های عمیق، برخلاف آب های کم عمق، متجانس (Congruent) است.