سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود محلوجی – گروه برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
رضا دانصفهانی – گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

چکیده:

در این مقاله، کاربرد بانک فیلتر چندفازی برای بازیابی زمانی سمبل در مدولاسیون π/۴-DQPSK در گیرنده های تمام دیجیتال مورد بررسی قرار می گیرد. از الگوریتم گاردنر برای آشکارسازی خطای زمان استفاده شده است. مشخصات حلقه باز، شامل منحنی s و چگالیطیف توان یاPSD نرمالیزه برای مودم شبیه سازی شده که در برگیرنده آشکارساز خطای زمانی یاTED گاردنر می باشد، ارائه می شود. نتایج شبی هسازی شامل عملکرد ردیابی و اکتساب سیستم، نشان م یدهد که الگوریتم گاردنر را همچنین می توان برای آشکارسازی خطای زمانی مدولاسیون π/۴-DQPSK در حضور نویز سفید گوسی جمع پذیر یا AWGN نیز مورد استفاده قرار داد.