مقاله کاربرد برنامه ريزي چندهدفي در تعيين الگوي بهينه کشت در شهرستان مرودشت با تاکيد بر محدوديت آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۲۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: کاربرد برنامه ريزي چندهدفي در تعيين الگوي بهينه کشت در شهرستان مرودشت با تاکيد بر محدوديت آب
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي کشت بهينه
مقاله محدوديت آب
مقاله الگوهاي ريسکي
مقاله استان فارس.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: بوستاني فردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه تدوين الگوي کشت در شرايط ريسکي، با در نظر گرفتن کاهش مصرف آب در شهرستان مرودشت استان فارس بوده است. براي اين منظور رهيافت برنامه ريزي چندهدفي بکار گرفته شد. هدف هاي بالا با توجه به تمايلات بهره برداران مبني بر حفظ سطح مشخصي از درآمد مورد توجه قرار گرفت. الگوهاي ريسکي شامل تارگت – موتاد و واريانس درآمد بود. از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي از ۵۰ بهره بردار، براي جمع آوري داده ها استفاده شد و با توجه به تعدد پاسخ هاي ارايه شده در الگوي واريانس درآمد، با استفاده از تحليل خوشه اي پاسخ هاي بهينه انتخاب شدند. اين انتخاب با استفاده از معيار ترکيبي که سه هدف کاهش مصرف آب، کاهش ريسک و افزايش بازدهي را در بر مي گرفت، صورت پذيرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد که ميان هدف هاي ياد شده تبادل وجود دارد. در الگوهاي منتخب سطح زير کشت گندم با افزايش سطح ريسک داراي روند افزايشي بود. همچنين در اين الگوها سطح زيرکشت ذرت و سبزي بيشتر از مقدار الگوي فعلي بدست آمد، اما از کشت جو کاسته شد. سطح زيرکشت باقلا نيز نزديک به سطح فعلي آن بود. همچنين نتايج نشان داد که با افزايش ريسک فاصله ميان الگوي فعلي با الگوهاي بهينه افزايش مي يابد.