سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
رامین جباری – کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ایران
داود سلمانی – کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزف ایران

چکیده:
این مقاله کاربرد تئوری سیستم های خاکستری را در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی مورد توجه قرار داده است. هدف اصلی تحقیق حداکثر نمودن سود ناخالص باتوجه به عدم قطعیت و عدم اطمینان موجود در شرایط بازار و منابع در دسترس است. برای این منظور از اطلاعات مزرعه ای در استان فارس بادرنظر گرفتن مفروضاتی در سود ناخالص محصولات و میزان آب در دسترس، استفاده شده است. پس از حل مدل ها با استفاده از نرم افزار Lingo11.0 و ارائه نتایج، کل سود ناخالص حاصل از کشت محصولات به صورت بازه ای بوده که با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف الگوهای کشت متفاوتی ارائه شده است.