سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدحیدر میرفخرالدینی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

موضوع اصلی این تحقیق کاربردی طراحی یک مدل ریاضی کسری آرمانی در می باشد تا با کمک آن بتوان چـارچوب کلـی برنامـه ریـزی تولیـد را در صنعت مورد مطالعه ( نساجی ) ا تدوین کرد . به گونه ای که همه شرکتهای تولیدی مشابه نیز با اندکی تغییر در آن بتوانند از آن برای برنامه ریـزی تولیـد شرکت خود استفاده نمایند . در اینگونه شرکتهای تولیدی،که از ویژگیهای خاص آن : تنوع محصولات بسیار زیاد، ماشـین آلات بسـیار حسـاس و دقیـق و تعداد ایستگاههای کاری موازی زیاد در طول فرایند تولید می باشد ، برنامه ریزی تولید دقیقی مورد نیاز است تا بتوان از حداکثر ظرفیـت ماشـین آلات و نیروی انسانی استفاده شود یا بعبارت دیگر بهره وری در طول فرآیند تولید افزایش یافته و در ضمن محدودیتهای موجود ن یـز رعایـت شـود . روش مـورد استفاده در این پژوهش، روش تجربی ـ ریاضی بوده و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای پژوهش با استفاده از روشهای میـدانی ، کتابخانـه ای ، مشـاهده و مصاحبه بدست آمده است . بطور کلی در علم تحقیق در عملیات برای اجرای تجربه عملی، ابتدا از مدلسازی و عمدت اً از مدلهای ریاضی استفاده می شود .. بعد از ساختن مدل مناسب تصمیم گیرنده میتواند به هر نوع تجربه ای اقدام نماید . با این ترتیب که چند متغیر موجود را تغییر داده و بقیـه را ثابـت نگـه می دارد . به این ترتیب محدودیت تجربه عملی در تحقیق در عملیات را می توان با مدلسازی برطرف نمود . ] [ ۱
داده های مورد نیاز از طریق کاتالوگها و آمار موجود ، مطالعه سوابق و مصاحبه، جمع آوری گردید و پس از وارد کردن داده ها به مدل، مـدل بوسـیله نـرم افزار lingo که قابلیت پذیرش ١٦٠٠٠ متغیر و ٨٠٠٠ محدودیت را دار است و از نرم افزارهای کارا در تحقیق در عملیات است جهت برنامه ریزی تولید و بهبود بهره وری استفاده گردیده است .