سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید رضا ناصری – دانشکده ی علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا کوهستان نجفی – دانشکده ی علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در روش بیلان جزء به جزء با مشخص بودن یکی از ضرایب هیدرودینامیکی سفره، ضریب دیگر قابل محاسبه خواهد بود. مقدار ضریب ذخیره سفره در ابتدا با استفاده از مؤلفه های بیلان که قبلاً با روشهای موجود محاسبه شده، برای گره های شبکه تعیین می شود. نتایج حاصله با توجه به ماهیت معادله بیلان قابل تفسیر و ارزیابی می باشد. پس از ضریب ذخیره مدل در شرایط پایدار، با استفاده از پارامترهای کالیبره شده بار دیگر مقدار ضریب ذخیره برای تمامی گره ها محاسبه می شود و با انتخاب ضریب ذخیره گره هایی که کمترین خطا را هنگام کالیبراسیون داشته اند, نقشه هم ضریب ذخیره تهیه می شود که در مرحله کالیبراسیون با شرایط ناپایدار قابل استفاده است. همه ی مراحل فوق برای دشت زنجان سلطانیه اعمال گردیده است.