مقاله کاربرد تئوري قيمت گذاري آربيتراژ با استفاده از متغيرهاي کلان اقتصادي در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۴۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد تئوري قيمت گذاري آربيتراژ با استفاده از متغيرهاي کلان اقتصادي در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم رگرسيون هاي ظاهرا نامرتبط
مقاله صرف ريسک
مقاله تئوري قيمت گذاري آربيتراژ
مقاله بازده مورد انتظار هر سهم
مقاله تغييرات پيش بيني نشده متغيرهاي کلان اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرازمند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بادپا بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق، بررسي کاربرد تئوري قيمت گذاري آربيتراژ و تاثير تغييرات پيش بيني نشده متغيرهاي کلان اقتصادي از قبيل نرخ تورم، عرضه پول، نرخ ارز، قيمت نفت، ساختار دوره اي نرخ هاي بهره و توليدات صنعتي بر بازده مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين تحقيق داده ها به صورت فصلي و براي دوره زماني ۱۳۷۶-۱۳۸۶ (۴۴ فصل) و با استفاده از سيستم رگرسيون هاي ظاهرا نامرتبط غيرخطي تکراري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج تحقيق نشان داد که صرف ريسک مربوط به تغييرات پيش بيني نشده متغيرهاي عرضه پول، نرخ ارز، ساختار دوره اي نرخ هاي بهره و توليدات صنعتي در سطح خطاي ۵ درصد معنادار است و محدوديت هاي مدل قيمت گذاري آربيتراژ بر مدل خطي نامقيد اعمال مي شوند. بر اين اساس، تئوري قيمت گذاري آربيتراژ يک مدل منطقي در توضيح بازده مورد انتظار هر سهم محسوب مي شود و متغيرهاي کلان اقتصادي مزبور معنادار و منابع ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران هستند.