سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی نیری – کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی -مدیرتوسعه تجاری مشاوران مدیریت رایمندا
عباس طلوعی اشلقی – دانشیار-عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

درمحیط پررقابت تجارت درقرن حاضرکه رشد و بقای یک بنگاه اقتصادی درگروی برخورداری ازمزیت رقابتی متمایزازرقبااست بنگاهها نازمندبهره گیری ازسیاست هایی هستندکه بتوانند آنهارادردستیابی به مزیت رقابتی درمحصولاتشان یاری دهند شرکتهای فعال دربازارهای صنعتی که دارای چالشهایی درشاخصهای تحویل به موقع کیفیت و قیمت رقابتی می باشند نیزازاین قاعده مستثنی نیستند دستیابی به مزیت رقابتی نیازمندبرخورداری سازمان ازدیدگاهی سیستمی و کل نگراست که بتواندفعالیتهای بخشهای مختلف سازمان رادرجهت دستیابی به آمیخته بازاریابی مطلوب هماهنگ نماید تئوری محدودیتها TOC یکی ازتئوریهای سیستمی است که بابرخورداری ازمجموعه ای ازابزارهای همگرا توانسته است نتایج قابل توجهی دربهبودعملکرد سازمانها داشته باشد.