سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
کبری اسکندری چیچکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
علیرضا بوربور حسین بکی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:
یکی از مهم ترین چالش های شرکت ها، تصمیم گیری درباره ترکیب بهینه محصولات است. در واقع به دلیل وجود،محدودیت در منابع باید ترکیب تولید محصولات را طوری انتخاب کرد که حداکثر منافع را ایجاد کند. برای حل آن روش هایمختلفی ارائه شده است. یکی از این روش ها، تئوری محدودیت است که اطلاعات مفیدی را برای تصمیم گیری فراهم می کند.بنابراین هدف شرکت ها در تصمیم گیری ترکیب بهینه محصولات افزایش سود یا از نظر تئوری محدودیت ها، افزایش توانعملیاتی در نقاط محدودیت است. در این مقاله تلاش برای معرفی و به کارگیری روشی کارا و اثربخش جهت شناسایی ترکیبتولید که بر اصول سیستم تئوری محدودیت ها استوار می باشد، صورت پذیرفته است. این رویکرد در کارخانه تولید کنندهقطعات آسانسور بر روی دو نوع محصول تولیدی این کارخانه بررسی شده است. داده های مورد نیاز از طریق ثبت اطلاعات آمارتولید در دفاتر و فرم های مربوطه و همچنین مصاحبه با مدیر تولید گردآوری و با روش مطالعه موردی هر یک از مراحل، تجزیه وتحلیل شده است. این تحقیق نشان می دهد چگونه یک مدیر می تواند از فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها با استفاده و بررسیآمار و جداول تولید روزانه در ایستگاه های مختلف که در بعضی از این ایستگاه موجب گلوگاه می شود، برای شناسایی و برخوردبا موانع استفاده کند.