سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وامق رسولی – استادیار دانشکده معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رسولی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مطالعه خرابی خطوط راه آهن به منظور ارزیابی کیفیت هندسه خط از اهمیت ویژه برخوردار است . شاخصهای مرتبط با شمارش تعداد پیکهای خرابی و انحراف استاندا رد خرابیهای خط بعنوان عمده ترین شیوه های مورد استفاده درتحلیل کمی خرابی می باشند . هر چند ، کاستیهای این روشها توسط افراد مختلف مورد اشاره بوده است. در این مقاله شیوهای جدید در ارزیابی خرابی خطوط راه آهن بر مبنای تحلیل سریهای زمانی و استفاده از تابع نیمه ت غییر نما ارائه می شود . با در نظر گرفتن نقاط ارتفاعی یک پروفیل خطی بعنوان یک سری زمانی می توان با مطالعه میزان همبستگی میان این نقاط اطلاعات ارزنده ای در خصوص هندسه پروفیل بدست آورد . با رسم تابع نیمه تغییر نما که روند تغییرات میزان همبستگی را بازای فواصل مختلف جدایش نشان می دهد میتوان هندسه خط را تحلیل نمود. ملاحظه می شود که شیب نیمه تغییر نما در نزدیکی مبدا (فاصله جدایش بسیار کوچک ) و حد آستانه آن (مقدار تابع در فاصله جدایش زیاد) می توانند بعنوان مقادیر کمی در تحلیل و مقایسه خرابی خطوط استفاده شوند . روش جدی د در تحلیل یک پروفیل خطی مصنوعی و سه پروفیل واقعی بکار گرفته شد. نتایج حاصله انطباق مناسبی با آنچه در واقعیت انتظار می رود داشتند، که موید قابلیت کاربرد این شیوه در تحلیل خرابی خطوط راه آهن است