سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تجزیه و تحلیلتاریخچه دفن حوضه های رسوبی برای درک زمان پختگی مواد آلی و در نتیجه تولید و مهاجرت هیدروکربن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا همانگونه که رسوبات با گذشت زمان در داخل حوضه فرونشینی می کند،پختگی حرارتی مواد الی رفته رفته افزایش یافته و هیدروکربن تولید میشود. باید توجه داشت که نرخ کلی فرونشینی حوضه های رسوبی مختلف با یکدیگر تفاوت داشتهو به شرایط تکتونیکی حوضه بستگی دارد. برای مثال، نرخ فرو نشینی درنواحی فعال تکتونیکی ، مانند حوضه های ریفتی، خیلی بیشتر از یک حوضه درون قاره ای می باشد که در طی زمان نسبتا پایدار بوده است. بنابراین بررسی تاریخچه دفن در اکتشاف مواد هیدروکربوری (نفت و گاز) مهم است.
هدف از انجام این مطالعه کاربرد تعبیر و تفسیر در تاریخچه دفن رسوبات در سه حوضه رسوبی در استرالیای جنوبی در رابطه با زمان تشکیل و مهاجرت نفت و گاز می باشد. برای انجام این پروژه از اطلاعات سطح الارضی و تحت الارضی استفاده شده است. در حوضه افیسر، اطلاعات بدست آمده از ۴۷ چاه نفتی و بیش از ۲۰۰۰ چاه کم عمق و نیز مقاطع لرزه ای مورد استفاده قرار گرفته است. در حوضه های کوپروارومنگا، اطلاعات موجود از ۱۲۰۰ چاه نفتی به علاوه نقشه های ساختمانی ترسیم شده برای افق های لرزه ای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. سن های تعیین شده برای توالی های چینه ای در هر سه حوضه با استفاده از داده های دیرینه شناسی و موقعیت چینه شناسی توالی ها بوده است. انواع سنگها و ضخامت هر واحد چینه شناسی با استفاده از داده های حاصل از چاه ها، مقاطع لرزه ای و مطالعات منطقه ای زمین شناسی (سطح الارضی و تحت الارضی) تعیین شده است. برای محاسبه و ترسیم منحنی های دفن رسوبات از نرم افزار (۴٫۲ unix version) Basin Mod استفاده گردیده است. تعبیر و تفسیر بخش های از دست رفته (فرسایش یافته) در طی هر کوهزایی عمده بر اساس ترسیم نقشه های هم ضخامت بازسازی شده (restored) و اطلاعات بدست آمده از Apatite Fission Track (AFTA) Analysis و نیز اطلاعات منتشر شده و نیز منطقه ای تفسیر شده است. این نقشه ها با استفاده از ضخامت فعلی هر واحد چینه ای، تعبیر و تفسیر محیط رسوبگذاری و وضعیت ساختمانی حوضه ترسیم شده است.