سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اصغر راست بود – کارشناس ارشد ژئودزی و عضو هیئت علمی گروه نقشهبرداری دانشکدة فنی دانشگ

چکیده:

برای حل مشکل چندگانگی مسیر از روشهای مختلفی استفاده میشود . در این مقاله ضمن مرور مختصر این روشها ، روشی کاملا جدید نیز ارائه میشود ، در روش جدید از تبدیلات موجک استفاده شده است . لازم به توضیح است که تبدیلات موجک روش آنالیز طیفی نسبتا جدیدی است که بطور خلاصه در مورد آن توضیح خواهیم داد . در کار عملی این مقاله از مشاهدات تفاضلی مرتبة دوم GPS که چندگانگی مسیر روی آن شبیهسازی شده استفاده شده و تبدیلات موجک مشاهدات توام با چندگانگی مسیر و مشاهدات عاری از این اثر محاسبه گردیده است . نتایج حاصله به خوبی قابلیت تبدیلات موجک را در آشکارسازی و کاهش چندگانگی مسیر مشاهدات GPS نشان میدهد .