سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی صاحب الزمانی – دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ته
مصطفی رضوانی – دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ته
عادل دخانچی – دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ته

چکیده:

چکیده: قضیه شانون برای تجزیه توابع منطقی براساس ورود یهای آن مطرح شده است، این روش در طراحی دستی و در سنتز منطقی استفاده م یشود. در مقاله حاضر، راه های میانبری پیدا می شوند که برای کاهش تأخیر چرخ هها و مسیرهای بحرانی مدار موثر هستند. قضیه شانون کمک م یکند تا بدون تأثیر در رفتار مدار، را ههای میانبر در درج شوند و با کاهش تأخیر چرخ هها، کارایی مدار i چرخه های بحرانی در طراحی فیزیکی بهبود یابد. ii پس از اجرای الگوریتم باززمانبندیسادگی روش ارائه شده باعث شده است که در سطوح مختلف طراحی فیزیکی بتوان از آن استفاده کرد . بیشترین کاربرد این روش درافزایش کارایی در سطح افرا زiii و جایابی سراسر ی iv است که در اینمقاله به کاربرد آن بعد از جایابی سراسری پرداخته شده و توانسته است کارایی مدار را بعد از باززمانبندی به طور متوسط ١٧ درصد افزایش دهد درحالی که افزایش مساحت مدار پس از اعمال شانون کمتر از ٨ درصد است.