سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم رمضانی – دانشگاه تربیت مدرس- بخش مهندسی برق تهران- ایران
حمید فلقی – دانشگاه تربیت مدرس- بخش مهندسی برق تهران- ایران
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس- بخش مهندسی برق تهران- ایران

چکیده:

یکی از موضوعات مهم ی که توجه بس یاری ا ز متخصص ین صنعت برق را به خود جلب کرده است تلفات در شبکه های توز یع است . اولین گام در مطالعات مرتبط با به ینه ساز ی و کاهش تلفات در شبکه ها ی توزی ع، اندازه گیری و ارز یابی تلفات در آنهاست . تاکنون روش های مختلف ی برا ی محاسب ة تلفات توان و انر ژی شبکه ها ی برق رسانی ا رائه شده است که در اکثر آنها وجود و آگاهی از ضر یب تلفات منطقه ضرور ی است . در ای ن مقاله روشی جد ید برا ی محاسب ة تلف ات تو ان و انر ژی در فیدرهای فشارمتوسط و ترانسفورماتورهای توزیع با بکار گیری اطلاعات حاصل از تخم ین بار پست های توز یع ارائه شده است . با استفاده از ا ین روش می توان انواع پارامترها ی مرتبط با تلفات شبک ة فشارمتوسط را به دست آورد علاوه بر ا ین م ی توان سهم تلفات اهم ی فیدرهای فشارمتوسط و تلفات ب ی باری و باردار ی ترانسفورماتورهای توزیع را از کل تلفات شبکة فشارمتوسط تعیی ن نمود . الگور یتم پیشنهادی در منطقة افسریه تهران اجرا شده که بخشی از نتایج آن در این مقاله ارائه شده است.