مقاله کاربرد ترکيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تکنيک تاپسيس در تعيين ارزش وزني معيارها و ارزيابي عملکرد شبکه هاي آبياري و زهکشي (مطالعه موردي: نواحي سه گانه شبکه آبياري سفيدرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۲۸۴ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد ترکيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تکنيک تاپسيس در تعيين ارزش وزني معيارها و ارزيابي عملکرد شبکه هاي آبياري و زهکشي (مطالعه موردي: نواحي سه گانه شبکه آبياري سفيدرود)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله تحليل سلسله مراتبي
مقاله تاپسيس
مقاله رتبه بندي
مقاله شبکه آبياري سفيدرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري قيداري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: منتظر علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مومني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد ضعيف و ناموفق بهره برداري اغلب شبکه هاي آبياري و زهکشي، توجه بيش از پيش به ارزيابي عملکرد اين سامانه ها را ضروري مي نمايد. اين تحقيق با هدف بررسي اهميت معيارهاي موثر بر عملکرد شبکه هاي آبياري و زهکشي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تکنيک تاپسيس انجام گرديد. در اين راستا نواحي سه گانه شبکه آبياري سفيدرود نيز مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت. معيارهاي فني، مديريتي، زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي به عنوان معيارهاي تصميم گيري ارزيابي عملکرد و براي هر يک از اين معيارها به ترتيب ۶۰، ۷۰،۳۰ ، ۸۰ و ۳ زيرمعيار در نظر گرفته شد. ارزش وزني معيارها و زيرمعيارها به روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) و با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام گرفت. اهميت نسبي هر يک از زيرمعيارها در گزينه ها (نواحي آبياري) نيز با استفاده از تکنيک TOPSIS تعيين شد. نتايج نشان داد که معيار مديريتي با وزن نسبي ۰٫۳۸۴ بيشترين و معيار زيست محيطي با وزن نسبي ۰٫۰۹۰ کمترين تاثير را در عملکرد شبکه دارد. همچنين زيرمعيارهاي موثر بودن سازه ها و هزينه نسبي آب به ترتيب با وزن نهايي ۰٫۰۸۵ و ۰٫۰۰۷ بيشترين و کمترين تاثيرگذاري را در عملکرد شبکه دارا مي باشند. نتايج بيانگر آن است که ناحيه آبياري فومنات با ارزش وزني نهايي ۰٫۵۵۵ کارامدترين ناحيه و ناحيه آبياري مرکزي با ارزش وزني ۰٫۴۴۶ ناموفق ترين عملکرد را در بين نواحي شبکه آبياري سفيدرود به خود اختصاص مي دهد. نتايج تحليل حساسيت نشان داد که با کاهش اهميت نسبي معيارهاي فني و مديريتي و افزايش اهميت معيارهاي اقتصادي و اجتماعي رتبه بندي نواحي آبياري دستخوش تغييرات خواهد شد. مدل پيشنهادي در اين تحقيق امکان شناخت ميزان اهميت معيارهاي مختلف موثر بر عملکرد و ارزيابي کارايي و مقايسه شبکه هاي آبياري و اجزاي مختلف آن را با دقت مطلوبي فراهم مي نمايد.