سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبداله سیف – عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

چکیده:

سنجش از دور به عنوان تکنیکی برتر درمطالعات زمین ریخت شناسی ، توان پژوهشی ژئومو رفولوژیست ها را بالا برده و آنها را در بازسازی محیط و فرمهای ژئومورفیک کواترنز یاری نموده است. این مقاله با استناد بر آنالیز و ماهواره ای لندست ۷ +ETM برای نخستین بار به بررسی پاره ای از فرمها و مواریث ژئومورفیک محور شرقی پلایای گاوخونی تحت عنوان مخروطه افکنه ها و تراسهای دریاچه ای پرداخته است به عبارت دیگر پس از اعمال روشهای پردازشی و بارزسازی به شناسایی آثار مورفوائوستاتیک دیرینه واقع بر سطح این مخروطه افکنه ها تحت عنوان آثار گذشته تراسهای دریاچه ای گاوخونی کبیر پرداخته ایم. از تکنیک های سنجشاز دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به کار رفته در مقاله می توان به تصحیحات هندسی، تعیین بهترین ترکیبات باندی، آنالیز منحنی های طیفی، آنالیز مولفه های مبنا ، ادغام اطلاعات، تهیه مدل ارتفاع رقومی اشاره نمود.