سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پژمان رودگرمی – عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی ودانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست
نعمت الله خراسانی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سیدمسعود منوری – استادیار دانشکده محیط زیست وانرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اس
جعفر نوری – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

پیش بینی اثرات زیست محیطی از بخش های مهم ارزیابی زیست محیطی می باشد . تا کنون روشها و تکنیک های مختلفی برای پیش بینی اثرات توسعه تهیه واجراشده است . در این پژوهش در ارتباط با کاربرد و استفاده از فنون سنجش از دور در پیش بینی اثرات زیست محیطی توسعه، تحقیق صورت گرفت . منطقه مطالعه موردی شهرستان رباط کریم بود . فرض بر این بوده که تصاویر ماهواره ای بدلیل تولید آنها بصورت سری های زمانی ۱ قادر به پیش بینی اثرات زیست محیطی توسعه هستند . فاکتور زیست محیطی که پیش بینی اثرات توسعه برروی آن صورت گرفت پوشش گیاهی طبیعی بوده است . اثرات توسعه منطقه بر پوشش گیاهی از نظرسطح پوشش گیاهی ومیزان بیوماس مورد بررسی قرار گرفت . تهیه اطلاعات و داده های پوشش گیاهی و کاربری اراضی در سالهای مختلف با استفاده ازتصاویر ماهواره ای انجام شد . میزان بیوماس با استفاده از شاخص های SAVI و NDVI اندازه گیری گردید . در مرحله بعد با استفاده از روابط و مدلهای رگرسیونی مدلهای پیش بینی اثرات توسعه بر پوشش گیاهی تهیه گردید . تصاویر ماهواره ای مورد استفاده در این تحقیق از ماهواره لندست با سنجنده هایETM+وTM با شماره ردیف و مسیر۱۶۴-۳۵ و ۱۶۵-۳۵٫ بوده استنتایج روابط رگرسیونی برآورد بیوماس، بوسیله تست t نمونه های جفت آزمون شد و درسطح ۰/۰۵ تفاوتی معنی داری بین متوسط مقدار برآوردی و شاهدها وجود نداشت . همچنین تمامی مدل های رگرسیونی بدست آمده برای پیش بینی اثرات توسعه دارای ضریب همبستگی و تبیین بالای ۰/۹ بودند . با توجه به نتایج بدست آمده برای بسیاری از اجزای محیط زیست که
اطلاعات آنها توسط تصاویر ماهواره ای قابل برداشت است تهیه مدل های پیش بینی اثرات توسعه بوسیله روابط رگرسیون قابل اجراست و پیشنهاد می گردد .