سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمود حاجی میررحیمی – کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS
هادی نیرآبادی – کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS

چکیده:

سیل یکی از پدیده های پیچیده و مخرب طبیعی است که هر ساله خسارات فراوانی را به دنبال دارد. به منظور برنامه ریزی جهت بهره برداری بهینه و کنترل پدیده طبیعی سیل که از مسائل موجود در کره زمین و از جمله کشور ما می باشد مطالعات و تحقیقات زیادی مورد نیاز است. خسارات گسترده ناشی از طغیان رودخانه ها در چند ساله اخیر در مناطق مختلف کشور ایجاب می نماید برنامه ای جامع در این زمینه تهیه و تدوین گردد.
از آنجا که بارانهای سیل آسا ناشی از ابرهای باران زا با تراکم بالا می باشد، در این مطالعه به برآورد مساحت هر یک از ابرهای باران زا و غیر باران زا موجود در منطقه شمالغرب ایران جهت پیش بینی سیل پرداخته شده است. به این منظور از تصاویر ماهواه ای AVHRRو داده های ایستگاه های سینوپتیک منطقه، در چند روز بارانی سال ۲۰۰۶ استفاده گردید. روش بکار رفته در این تحقیق، طبقه بندی به روش شیء گرا است و برای بررسی دقت طبقه بندی نیز از مشاهدات ثبت شده در ایستگاه های سینوپتیک منطقه استفاده شده است. بدین منظور ابتدا تصاویر مربوطه تهیه و به فرمت قابل قبول برای نرم افزارهای سنجش از دور تبدیل گردید. آن گاه در شروع عملیات پردازش تصویر برای اعمال تصحیحات، تغییر سیستم تصویر و جدا کردن منطقه مورد مطالعه از تصاویر دریافتی AVHRR از نرم افزار PciGeomatic استفاده شد و در نهایت طبقه بندی شیء گرا در نرم افزار eCognition انجام گرفت. در بررسی دقت طبقه بندی، از اطلاعات دفاتر سینوپتیک منطقه استفاده شد که نتایج نشان دهنده دقت بالای طبقه بندی بوده و ضریب کاپای بدست آمده برابر ۰/۹۶۲۷ می باشد. دقت کلی طبقه بندی نیز که بیانگر میزان اعتبار طبقه بندی است در تحقیق حاضر برابر ۰/۹۸۳۴ گردید.