سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیده کوثر حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی
منوچهر نمیرانیان – استاد جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی
جهانگیر فقهی – دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی
مرتضی شعبانی – مربی گروه جنگلداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
جنگلداری شهری، به عنوان علم نوپا، در عرصه علوم طبیعی دارای اهداف و عملکردهای وسیعی بوده و به عنوان رویکردی نو در اکوسیستم های شهری می تواند مدیریت فضای سبز واحددرختان را در داخل و حومه شهر به عهده گیرد. یکی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز در جنگلداری شهری، آگاهی از مساحت فضاهای سبز شهری است. امروزه در ک شورهای مختلف دنیا از روش های مختلفی به منظور نیل به این هدف استفاده می گردد. به همین منظور در این تحقیق، از روش های نمونه برداری تصادفی منظم و تصاویر ماهواره ای Google Earth برای برآورد سطح تاج پوشش درختان خیابانی شهر ساری استفاده گردید، تا دقت تصاویر ماهواره ای برای برآورد تاج پوشش درختان خیابانی مورد سنجش قرا گیرند، در آماربرداری تصادفی که به عنوان مبنای مقایسه در نظر گرفته شد، سطح تاج پوشش درختان موجود در حاشیه خیابان محاسبه شد، سپس سطح تاج پوشش همین درختان نیز در تصاویر ماهواره ای محاسبه گردید. نتایج حاصل از اجرای آزمون t جفتی نشان داد (df=118,t=1/46) که نتایج حاصل از دو روش اندازه گیری تفاوت معنی داری در سطح اطمینان ۹۵% با هم ندارند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی نشان داد که استفاده از تصاویر م اهواره ای (R(2)=0/97)Google Earth جهت برآورد تاج پوشش درختان خیابانی مناسب می باشد.