سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی آخوندزاده – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی نقشه برداری، گرایش سنجش از د
محمدرضا سراجیان – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی نقشه برداری، گرایش سنجش از د

چکیده:

حرارت سطح زمین (LST1) شاخص مهمی در مطالعه مدلهای تعادل انرژی در سطح زمین و فعل و انفعالات بین زمین و اتسمفر در مقیاس منطقه ای و جهانی است. تصاویر سنجش از دور بدلیل پوشش وسیع و بهنگام بودن ،منبع اطلاعاتی مناسبی در تهیه نقشه های حرارتی و تخمین انرژی تشعشعی سطح زمین می باشند. در این مقاله قابلیت تصاویر ماهواره ای چند طیفی Terra-ASTER در ایجادلایه های اطلاعاتی مناسب به منظور استفاده در برنامه ریزی شهری با هدف نمایش جزایر گرمایی و تخمین میزان هدف رفت انرژی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در این مطالعه تصاویر سنجنده ماهواره ای ASTER در محدوده های مرئی، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز حرارتی طیف الکترومغناطیس به منظور تهیه نقشه های حرارتی، ضریب گسیل، توزیع پوشش گیاهی و سایر لایه های اطلاعاتی موردپردازش قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که تصاویر چند طیفی ASTER می تولنند بعنوانابزار مفیدی جهت نمایشتجزیه و تحلیل منابع و اثرات انرژی در محیطهای شهری در ایران به کار روند.