مقاله کاربرد تصميم گيري چند معياره تعاملي در برنامه ريزي زراعي مطالعه موردي: استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۸۷ تا ۸۰۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد تصميم گيري چند معياره تعاملي در برنامه ريزي زراعي مطالعه موردي: استان فارس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي زراعي
مقاله تصميم گيري چند معياره تعاملي
مقاله فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الوانچي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فعاليت هاي زراعي وجود اهداف متعدد مساله تخصيص بهينه نهاده ها را دشوار مي سازد. براي اين منظور استفاده از روش هايي که بتوان چندين هدف را هم زمان به نقطه مطلوب نزديک کرد، ضروري مي باشد. افزون بر آن، عدم توجه به ترجيحات زارعين در فرايند برنامه ريزي زراعي پذيرش برنامه زراعي را از طرف زارعين با مشکل مواجه مي سازد. لذا، با استفاده از مدل تصميم گيري چند معياره تعاملي در برنامه زراعي مزارع استان فارس تلاش شد به اين امر توجه گردد. حداکثر کردن بازده ناخالص، حداقل کردن آب آبياري و ريسک به عنوان اهداف برنامه انتخاب شد. نتايج نشان داد که الگوي کشت روش تعاملي نسبت به توافقي نزديکي بيشتري به الگوي کشت فعلي زارعين دارد. در الگوي کشت روش تعاملي مقدار ريسک نسبت به الگوي کشت توافقي و فعلي کاهش يافت که نشان دهنده تمايل به کاهش ريسک در زارعين منطقه مورد مطالعه بود. افزون بر آن، نتايج نشان داد که مدل هاي تعاملي به دليل مورد توجه قرار دادن ترجيحات زارعين در برنامه ريزي زراعي نسبت به مدل برنامه ريزي توافقي داراي نتايج بهتري مي باشند. با توجه به يافته ها مي توان گفت امکان بهبود ارزش سه هدف حداکثر کردن بازده ناخالص، حداقل کردن ريسک و حداقل کردن آب آبياري نسبت به الگوي کشت موجود به طور هم زمان وجود دارد.